ZWEETHERB EXTRACT หญ้าหวานสกัด
380.00
#วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
#ตวงด้วยช้อนขนาดเล็กที่ให้มาในขวด โดย 1 ช้อน ให้พลังงาน 0 Kcal หวานเทียบเท่ากับน้ำตาล 1 ช้อนชา (4 กรัม) ให้พลังงาน 16 K cal
#น้ำหนักสุทธิ 120 กรัม
เงื่อนไขและข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
1.หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว
2.การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด